Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup společnosti fit&slim s.r.o., IČO: 50212494, DIČ: 2120233709, se sídlem: fit&slim s.r.o. Sportovní 564/3 010 01 Žilina, Česká republika, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina oddíl: Sro, vložka číslo 109788/B jako prodávajícího (dále jen jako "Prodávající") a kupujícího (dále jen jako "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku (dále jen jako "Kupní smlouva") prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.adi-pex.sk (dále jen jako "E-shop" ) a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (Prodávající a Kupující spolu dále jen "Smluvní strany") s tím související.

Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen jako "Občanský zákoník"), při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu, jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až §627 Občanského zákoníku a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), jakož i zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku").

Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 Občanského zákoníku, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu, jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 1/2003. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen jako "Obchodní zákoník

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bez výhrad s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

Reklamační řád je veřejně dostupný na stránce E-shopu, t.j. na www.adi-pex.cz .

Článek II – Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je třeba, aby Kupující zkontroloval, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě, že obal zboží, resp. samotné zboží není poškozeno, kupující podepíše dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s osobou určenou Prodávajícím k doručení zboží protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Zjistí-li Kupující nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího.

Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na prostřednictvím E-shopu bez zbytečného odkladu dle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Obchodního zákoníku.

Článek III – UPLATNĚNÍ REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu dle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku

1.1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu) a v případě, že Prodávající včas a řádně poskytl Kupujícímu jako spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku, Kupující jako spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku od Kupní smlouvy odstoupit do 14 (slovem: čtrnácti) dnů od převzetí zboží.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy dle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku ve formě vyplněné Přílohy č.j. 2 k Zákonu o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku je zveřejněno na stránce na stránce E-shopu www.adi-pex.sk a bylo také Kupujícímu poskytnuto iv rámci potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, které Prodávající zaslal Kupujícímu emailem.

Podrobné poučení o právu Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy a podrobné informace o uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy ao právech a povinnostech Smluvních stran při odstupuení od smlouvy Kupujícím jsou zároveň uvedeny v článku VI, VII a VIII všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího, jejichž znění je zveřejněno na stránce E-shopu www.sixpack.cz a které byly Kupujícímu poskytnuty iv rámci potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, které Prodávající zaslal Kupujícímu emailem.

2. Uplatnění práva na výměnu nebo opravu (odstranění vady) zboží, odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu vad zboží

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Kupujícím. Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Kupující si může uplatnit právo na opravu nebo výměnu zboží některým z následujících způsobů, a to:

(A) Doručením písemné reklamace spolu se zbožím a dokladem o koupi zboží poštou na adresu

Prodávajícího, a to:

fit&slim s.r.o.

Sportovní 564/3 010 01 Žilina

Tel : +421 911 700 163 , E-mail: info@adi-pex.sk

(B) V kterékoliv provozovně Prodávajícího (§ 18 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele).

2.2. Pokud Kupující uplatní reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit Kupujícího o jeho právech podle Občanského zákoníku, která jsou uvedena v odstavci 2.1 tohoto reklamačního řádu, t.j. právě požadovat výměnu zboží, opravu (odstranění vady) zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo právo odstoupení od Kupní smlouvy.

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen na základě rozhodnutí Kupujícího o tom, které z práv ze záruky uplatňuje, určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě zboží, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě zboží, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek k odbornému posouzení, přičemž tuto informaci uvede v dokladu o vyřízení reklamace. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (§ 2 písm. n) Zákona o ochraně spotřebitele).

Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

2.3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení (§ 18 odst. 8 Zákona o ochraně spotřebitele). Při uplatnění reklamace způsobem dle bodu 2.1 (A) výše, tzn. při doručení písemné reklamace spolu se zbožím poštou na korespondenční adresu Prodávajícího,

Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Při uplatnění reklamace způsobem dle bodu 2.1 (B) výše, tzn. uplatněním reklamace v provozu Prodávajícího, vydá Prodávající Kupujícímu jako potvrzení o uplatnění reklamace kopii reklamačního protokolu.

2.4. Prodávající je povinen vyřízení reklamace vydat zákazníkovi písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 9 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace.

Článek IV – Záruční podmínky a záruční doba

Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura, resp. doklad o koupi zboží, která slouží zároveň jako záruční doklad.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího. Za účelem co nejlepšího vyřízení reklamace je třeba, aby Kupující co nejpřesněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje.

Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů ze kterých je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Článek V - Alternativní řešení sporů

1.V případě, že Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č.391/2015 Sz. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako "Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů").

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je(i) Česká obchodní inspekce, kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS,Převozská 32, poštovní složka 29, 827 99 Bratislava nebo elektro soi.cz nebo adr@soi.sk nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném

Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s), přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce:

nebo

Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů

2. Návrh Kupujícího na zahájení alternativního řešení sporu musí ve smyslu § 12 odst. 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů obsahovat:

a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu na doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,

b) přesné označení Prodávajícího,

c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,

d) označení, čeho se Kupující jako spotřebitel domáhá,

e) datum, kdy se Kupující jako spotřebitel obrátil na Prodávajícího se žádostí o nápravu

a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s Prodávajícím byl bezvýsledný,

f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je Kupujícímu k dispozici ke stažení na stránce Prodávajícího www.sixpack.cz a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

Článek VI – Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit a/nebo doplnit reklamační řád. Změny a/nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.adi-pex.sk